Waar kwaliteit
op de eerste plaats staat
slider_bg_3
Voor al uw elektrotechnische
werkzaamheden
Erkende elektro-installateur
met ruim 10 jaar ervaring

Inspectie elektrische installatie’s NEN1010/NEN3140

 

Elektrische installatie keuren
Ongevallen, ernstig letsel en zelfs dodelijke ongevallen als gevolg van elektriciteit, zijn geen uitzonderingen. Door regelmatig uw elektrische installatie te keuren, kan dit voorkomen worden.

Enkele honderden werknemers lopen jaarlijks (ernstig) letsel op tijdens hun werk met ondeugdelijke elektrische installaties en gereedschap. Als gevolg van technische storingen en elektrische kortsluiting ontstaat bovendien brand, waarvan de schade in Nederland jaarlijks meer dan 150 miljoen euro bedraagt.

Bedrijfsschade door stilstand als gevolg van een elektrische storing is enorm. Veel van deze schade kan worden voorkomen door regelmatige controle en een elektrische keuring, gericht op het opsporen van (potentiële) defecten, uitgevoerd door onafhankelijke deskundigen.

Achtergronden elektrische keuring
Bij een inspectie spelen, naast wettelijke eisen, beperking van schade en bevordering van continuïteit een rol. Bij een elektrische keuring wordt tevens duidelijk of uw bedrijf of instelling voldoet aan de eisen die de Arbo-wet op dit gebied stelt. Een ander aandachtspunt is, dat veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden vastleggen dat de verzekeringsnemer moet voldoen aan de eisen gesteld in de Nederlandse wetgeving, dus ook aan de eisen gesteld in de Arbo-wet. De desbetreffende normen worden zelfs expliciet genoemd.

Wettelijke eisen
De Arbo-wet stelt eisen aan veiligheid van elektrische installaties en gereedschap.
Dat betekent dat de werkgever/eigenaar moet voldoen aan de volgende normen:

NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. In deze norm is vastgelegd aan welke eisen de installatie moet voldoen op het moment van aanleg.

NEN-EN 50110-1: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen

NEN 3140: Bedrijfsvoering van elektrische installaties; Aanvullende bepalingen

Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties
De verwachting is dat in 2011 de NEN 1010 (2007) wordt opgenomen in het bouwbesluit. In dit nieuwe deel van de NEN 1010 is nu ook de inspectie van bestaande installaties opgenomen. Dit betekent dat installaties die ontworpen zijn volgens de NEN 1010 nu geïnspecteerd moeten worden volgens deze zelfde norm. De NEN 3140 blijft op het punt van inspectie voor andere installaties wel gelden, evenals de organisatorische aspecten hierin.

Regelmatige elektrische keuring, gericht op het opsporen van (potentiële) defecten in de elektrische installatie, uitgevoerd door vakmensen met jarenlange ervaring, kan veel schade voorkomen. Bij een NEN3140 inspectie door de inspecteurs van Zeemanelektro wordt tevens duidelijk of uw bedrijf of instelling voldoet aan de eisen die de Arbo-wet op dit gebied stelt.

Zoals voor elke elektroklus kan Zeemanelektro ook voor NEN 3140 inspectiewerk vaste prijzen aanbieden.

Wilt u weten wat A&T Electro BV  m.b.t. het keuren van uw elektrische installatie voor u kan betekenen? Neem dan  contact met ons op voor een vrijblijvende en oriënterende kennismaking.

NEN3140: keuring installaties
Het onderhoud en het keuren van de elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen wordt door A&T Electro BV volgens de normen NEN 3140 en NEN 1010 uitgevoerd. Tijdens de keuring van installaties en de inspectie van uw elektrische installatie wordt er bij onderhoud en reparaties ook volgens deze normen gewerkt.

De huidige Arbo-wet (zie artikel 3.4, “Elektrische installaties”) verplicht de werkgevers om werknemers en derden (bezoeker, inleners, etc.) een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De werkgever zal er zorg voor moeten dragen dat de elektrotechnische installatie aantoonbaar periodiek gecontroleerd wordt op de veiligheid van de installatie.

Periodieke controle
Een elektrotechnische installatie is onderhevig aan slijtage door onder andere gebruik en veroudering. Daarom dient u uw elektrotechnische installatie periodiek te laten keuren zodat u verzekerd bent van een veilige installatie. Bovendien kunt u middels een keuring van uw installaties aan arbeidsinspectie en verzekeraars tonen dat al het mogelijke is gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Visuele en meettechnische inspectie elektrische installatie
D.m.v. keuring van installaties met een visuele inspectie kan al in een vroeg stadium bekeken worden wat de eventuele tekortkomingen aan de elektrotechnische installatie zijn. Door naast een visuele inspectie ook een meettechnische inspectie uit te voeren, wordt duidelijk gemaakt wat de eventuele afwijkingen in belasting of beveiliging zijn.

Normen
De NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 zijn geen wetten. Maar in geval van calamiteiten moet u aantonen dat de installatie veilig is. De rechter en de arbeidsinspectie hanteren deze twee normen als minimale eis om te beoordelen of de veiligheid gewaarborgd is.

Door A&T Electro BV  periodiek uw elektrische installatie en arbeidsmiddelen te laten keuren, kunt u aantonen dat de veiligheid gewaarborgd is. Inspectie van uw elektrische installatie, zoals uw groepenkasten zijn daarom van groot belang.

Gecertificeerde apparatuur
Bij A&T Electro BV wordt alle apparatuur die tijdens controles gebruikt wordt jaarlijks gekalibreerd. De gebruikte apparatuur behoort tot de modernste die er op dit moment zijn en garandeert naast correcte metingen ook een vlotte afhandeling van de werkzaamheden.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?